Oitzer Hamoadim – Hoshanah Rabbah / Shmini Atzeres

Does not qualify for free shipping

Oitzer Hamoadim – Hoshanah Rabbah / Shmini Atzeres

אוצר המועדים הושנה רבה – שמיני עצרת

$10.25

SKU
27850
Format

Softcover

Dimensions

3.5" x 4"

Add to cart

לקט דברי רז”ל בהלכה ובאגדה לימי המועדים מספרי מכון עוז והדר ובו

 • תלמוד בבלי המבואר מתיבתא מסכת סוכה פרק רביעי
 • משנה ברורה הלכות השנה רבה
 • ספר הזוהר הקדוש
 • יסוד ושורש העבודה
 • בני יששכר
 • תפארת שלמה
 • סדר הושענות המבואר
 • פניני המועדים
 • מעשי צדיקים
 • תפילה בעשע דיוצאים מהסוכה

אוצר המועדים שמיני עצרת – שמחת תורה ובו

 • קריאת התורה לשמיני עצרת עם האור החיים הק’ המבואר
 • משנה ברורה הלכות שמיני עצרת והלכת תפילה דיני משיב הרוח
 • ספר הזוהר הקדוש
 • יסוד ושורש העבודה
 • בני יששכר
 • תפארת שלמה
 • פניני המועדים
 • מעשי צדיקים