פתח שער השמים – בנין אריאל

Qualifies for free shipping on orders of $100+

פתח שער השמים – בנין אריאל

Petach Shaar HaShamayim

By Rav HaMekubbal Rabbi Yaakov Moshe Hillel shilit’a

$16.99

SKU
0244145
Format

Softcover

Dimensions

5.5" x 8.5"

Pages

226

Add to cart

PETACH SHAAR HA’SHAMAYIM by Rav HaMekubbal Rabbi Yaakov Moshe Hillel shilit’a
A Introduction and Guide to the Wisdom of Kabbala also includes Binyan Ariel a kitzur and essence of Sefer Etz Chaim by the Ari Hakadosh z”l.

פתח שער השמים – הדרך והמבוא לחכמת הקבלה

בנין אריאל – קיצור ותמצית ספר עץ חיים

מאת הגרי”מ הלל שליט”א

מהדורת תשפ”ג