Rosh Hashanah Honey Dish (HD-CHD4)

Does not qualify for free shipping

Rosh Hashanah Honey Dish (HD-CHD4)

Ceramic Honey Dish

$15.99

SKU
HD-CHD4
Material

Ceramic

Add to cart

Ceramic Honey Dish